2017-02-16

Misja i strategia

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową, której misją jest badanie różnorodności flor współczesnych i kopalnych świata oraz dokumentowanie ich przez gromadzenie zbiorów zielnikowych i upowszechnianie wiedzy botanicznej. Do celów strategicznych należą:

- ugruntowanie roli Instytutu wśród placówek prowadzących badania nad bioróżnorodnością flor współczesnych i kopalnych w Europie;

- wzmocnienie międzynarodowej pozycji i zwiększenie udziału Instytutu w badaniach globalnych w ramach działających konsorcjów;

- rozwijanie potencjału badawczego przez umożliwienie mobilności pracowników naukowych.

Osiągnięcie stawianych celów zapewni realizacja następującego programu działania:

- kontynuowanie badań z systematyki ewolucyjnej, fitogeografii i geobotaniki roślin i grzybów, 
oraz ekologii z wykorzystaniem najnowszych metod i technik badawczych;

-rozwój badań z zakresu filogenetyki i filogeografii w celu poznawania i wyjaśniania ewolucyjnych mechanizmów powstawania nowych taksonów, procesów odpowiedzialnych za dynamikę geograficznego rozmieszczenia organizmów i dróg ich  migracji;

- rozwiązywanie problemów z zakresu paleobotaniki jako podstawy dla zrozumienia historii kształtowania się zasięgów roślin, składu zbiorowisk roślinnych, pojawiania się i rozprzestrzeniania gatunków oraz roli zmian klimatycznych i wpływu człowieka jako czynników kształtujących roślinność minionych epok geologicznych i współczesnych;

- kształcenie kadry naukowej na różnych szczeblach i popularyzowanie wyników badań.

Do realizacji strategicznych celów i programu badawczego wykorzystywane są między innymi:

- specjalistyczne laboratoria (hodowli glonów, mykologiczne, genetyczne, ekologiczne);

- Pracownia Badań Molekularnych; 

- Stacja Terenowa w Szarowie;

- zbiory zielnikowe i kolekcje paleobotaniczne;

- Centrum Edukacji Przyrodniczej; 

- Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się